Wie zijn wij

Het WAP is een vakvereniging die professionals uit de wetenschap en het werkveld van logopedie en onderwijs bij elkaar brengt. We organiseren activiteiten, hebben een nieuwsbrief en een website. Het WAP is in 1982 opgericht door studenten en medewerkers van het toenmalige Instituut voor Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is het WAP niet langer een Amsterdamse aangelegenheid, maar is het uitgegroeid tot een bloeiende nationale vereniging.

Doelstellingen

Het WAP wil een brug staan tussen de psycholinguïstische theorie en het taalwetenschappelijk onderzoek enerzijds en de praktijk anderzijds. Dat doen we door onze leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en onderling contact te bevorderen via activiteiten en het WAP-Bulletin. Daarnaast proberen we nieuwe inzichten meer bekendheid te geven.

We richten ons op een aantal deelgebieden:

  • Eerstetaalverwerving
  • Tweedetaalverwerving en meertaligheid
  • Taal(ontwikkelings)stoornissen
  • Verworven taalstoornissen, zoals afasie
  • Gebarentalen/taalverwerving van doven en slechthorenden
  • Taalonderwijs

Het bestuur en de commissies

Een aantal WAP-leden is actief als bestuurslid of binnen een van de volgende commissies:

Heb je interesse om binnen een van deze commissies aan de slag te gaan, stuur dan een mail aan: info@hetwap.nl

Onze leden

Onze leden zijn taalwetenschappers, logopedisten, neerlandici, leerkrachten, pedagogen, studenten en specialisten op het gebied van anderstaligen, doven en slechthorenden.

Kortom het WAP is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in taalwetenschap in brede zin.