Print Friendly, PDF & Email

Tijdens het WAP-symposium werd de WAP-scriptieprijs uitgereikt aan Amélie la Roi. Klik hier voor een beknopte versie van het juryrapport en een video-opname van de uitreiking van de prijs, gevolgd door een korte lezing van de winnares over haar scriptie.

De jury

De jury bestond dit jaar uit dr. Josje Verhagen; wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de Universiteit Utrecht en de UvA; dr. Brigitta Keij; wetenschappelijk onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep en dr. Judith Rispens, universitair hoofddocente bij taalwetenschap aan de UvA.

Van inzending tot eindoordeel

Voor deze WAP-scriptieprijs heeft de jury zich gebogen over 7 inzendingen. Deze scripties zijn bij instellingen in het hele land geschreven (van Nijmegen tot Groningen) en behandelden verschillende onderwerpen (afasie; kindertaal; effectiviteit van therapie; EEG onderzoek met oudere mensen, enzovoort).

In een eerste rond hebben alle juryleden alle 7 scripties met elkaar gelezen, maar ook onafhankelijk van elkaar. Vervolgens hebben alle juryleden de scripties onafhankelijk van elkaar gescoord aan de hand van een beoordelingsmatrix. Bij het vergelijken van deze scores kwamen drie scripties naar voren die de top-3 vormden.

De top-3

Caitlin Holme, met een scriptie getiteld ‘Evaluating ALEA: Testing a new method for spontaneous speech analysis of Glioma patients in Spanish’; de scriptie van Iris Scholten getiteld ‘Ambiguity resolution in adolescents with autism spectrum disorders’ en de scriptie van Amelie la Roi met een scriptie getiteld ‘Gray matters: Age-related differences in context-dependent idiom processing’.

Deze 3 scripties heeft de jury nogmaals gelezen en met elkaar vergeleken om uiteindelijk een winnaar te kunnen bepalen. Het was best een moeilijke klus. Alle inzendingen – ook die van de 4 die niet de tweede ronde hebben gehaald- waren interessante scripties.

De winnares

Na flink beraad kwam de jury uit op Amélie la Roi van de Rijksuniversiteit Groningen als winnaar van de scriptieprijs. Waarom heeft haar scriptie gewonnen? Ten eerste viel direct de prettige schrijfstijl en de heldere manier waarop het onderzoek gepresenteerd was op. Dit is vooral zo belangrijk omdat Amélie een enorme hoeveelheid aan data heeft verzameld en presenteert in haar scriptie. Ze gebruikt verschillende methodologieën, namelijk EEG onderzoek, reactietijdmetingen, een zogenaamde lexicale decisietaak en ook executieve functie taken. Het is zeer interessant dat ze dit doet, want het thema waarover ze schrijft, verwerking van idiomen, is relatief veel beschreven op een theoretische manier, maar niet heel uitgebreid onderzocht op een psycholinguïstische manier. En daar is nu met deze scriptie een mooie toevoeging aan gedaan. Ook is het een maatschappelijk relevante scriptie; haar proefpersonen zijn namelijk wat oudere mensen en deze scriptie geeft dus inzicht in taalverwerking bij oudere mensen, wat heel relevant is met het oog op de vergrijzing in de huidige samenleving.  Gefeliciteerd, Amélie!

Het gebruik van contextinformatie bij de verwerking van letterlijke en idiomatische taal in het ouder wordende brein.

Amélie La Roi (a.la.roi@rug.nl)

Hoe beïnvloedt mentale veroudering de verwerking van taal? Aan de hand van hersenactiviteit onderzochten we hoe jongeren en ouderen gebruik maken van talige contextinformatie bij de verwerking van idiomen, zoals tegen de lamp lopen. We vonden dat zowel jongeren als ouderen profiteren van vaste uitdrukkingen, zoals idiomen, in de verwerking van taal. Daarnaast bleek dat ouderen gebruik maken van relevante contextinformatie wanneer ze woord voor woord e betekenis van een zin moeten opbouwen. Jongeren hebben daarentegen geen context nodig. De resultaten van ons onderzoek laten zien dat de mentale veroudering de verwerking van taal beïnvloedt, maar alleen bij relatief complexe processen zoals het vormen van zinsbetekenissen