Lezingen Verschillen in de klas

 

Anke de Boer – ‘Passend onderwijs en de ondersteuning aan cluster 2-leerlingen op de reguliere school’

Wil je de presentatie van Anke inzien? Volgt.

Hoewel het een klein percentage leerlingen betreft, gaat het merendeel van de cluster 2 leerlingen (d.w.z., leerlingen met een auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis (tos)) naar de reguliere school. Zij worden daar, samen met de leraar en andere betrokkenen, begeleid vanuit landelijke instellingen voor cluster 2 onderwijs. Nu passend onderwijs een aantal jaren is ingevoerd is de vraag hoe die ondersteuning er uit ziet, en wat de ervaringen van leraren, ouders, leerlingen zelf en ambulant begeleiders zijn met de geboden ondersteuning. Deze vragen zijn gesteld in het één van de deelonderzoeken binnen het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs. In een kwalitatief onderzoek zijn diverse cluster 2-leerlingen (po en vo) centraal gesteld en de direct betrokkenen (incl. de leerling zelf) bevraagd naar de ervaringen met de geboden ondersteuning. In deze presentatie wordt uitleg gegeven over het evaluatieonderzoek passend onderwijs in het algemeen, waarbij in het bijzonder wordt ingezoomd op het deelonderzoek dat uitgevoerd is binnen cluster 2. Er wordt vooral ingegaan op het belang, doel en de opzet van het onderzoek.
Anke de Boer is docent/onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van passend onderwijs. Dit onderzoek betreft vooral de sociale participatie van leerlingen met een beperking. Daarnaast is ze betrokken bij het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs, dat uitgevoerd wordt in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

Lucie Visch – ‘Dat is bij mij ook zo. Ervaringen uitwisselen als motor voor taalontwikkeling’

Wil je de presentatie van Lucie inzien? Volgt.

In deze presentatie wordt er aan de hand van mijn praktijk als Consulent Taalvorming en Remedial Teacher inzicht gegeven in een werkwijze waarin de ervaringen en de taalontwikkeling van leerlingen centraal staan. De op inhoud gerichte interactievaardigheden van de leerkracht spelen hierbij een cruciale rol. De focus op eigen ervaringen van leerlingen zorgt voor grote betrokkenheid in de klas, omdat iedereen op eigen niveau mee kan doen. Er bestaan geen goede of minder goede ervaringen; ze zijn allemaal evenveel waard. Dat geeft kinderen zelfvertrouwen en plezier.
Jarenlang begeleidde ik het team van een basisschool bij het integreren van deze werkwijze in het taalonderwijs. Als onderdeel van die begeleiding gaf ik voorbeeldlessen in alle groepen. Ook gebruikte ik, aansluitend op het werk in de klas, deze werkwijze in de begeleiding van kleine groepjes kinderen met een taalachterstand, waaronder een meisje met een spraak-taalprobleem. Tijdens deze lezing worden teksten en tekeningen van leerlingen laten zien. Daarbij wordt verteld hoe die tot stand zijn gekomen en wat het effect op de leerlingen was.
Lucie Visch is schoolbegeleider en remedial teacher en werkt al jaren op basisscholen samen met leerkrachten aan de functionele en communicatieve kant van taal. Daarbij gaat het niet alleen om stimuleren maar ook om heel concreet begeleiden. Vooral voor kinderen die weinig ervaring hebben met taal als communicatiemiddel is die concrete begeleiding belangrijk. Als remedial teacher ontdekte Lucie in haar begeleiding van kinderen met een taalprobleem dat het voor hen zelfs cruciaal is. 

 

Yvonne van Beest – ‘Het Makkelijk Lezen Plein (MLP)’

Wil je de presentatie van Yvonne inzien? Klik hier of hier.

Er is de laatste jaren veel te doen om het leesonderwijs. De laatste rapporten van de Inspectie van Onderwijs laten zien dat 25% van de kinderen niet het vereiste leesniveau haalt bij het verlaten van de basisschool om later succesvol deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.  We weten allemaal hoe belangrijk het is dat kinderen hét boek vinden waar ze enthousiast van worden en dat goed aansluit bij de interesse en het leesniveau. Het boek dat maakt dat ze méér willen lezen. Lezen is ten slotte één van de belangrijkste vaardigheden om te beheersen voor de rest van je leven.
Het Makkelijk Lezen Plein biedt dyslectische kinderen, kinderen met leesproblemen en kinderen met een taalachterstand toegang tot mooie verhalen en informatie. De collectie bestaat uit fictie, non-fictie en luisterboeken, en de boeken zijn zoveel mogelijk op thema ingedeeld. Een aantrekkelijke, frontale presentatie maakt dat kinderen makkelijker zelfstandig een keus maken uit de materialen. Ook ouders worden op het MLP geholpen aan informatie die hun kind verder kan helpen. Deze lezing biedt informatie over het Makkelijk Lezenplein in de bibliotheek en op school. Er wordt dieper ingegaan op de vraag welke boeken geschikt zijn voor kinderen die moeite hebben met lezen, en aan welke voorwaarden een MLP moet voldoen.
Yvonne van Beest is werkzaam bij de afdeling Educatie van de OBA. Zij ontwikkelt programma’s voor het Primair Onderwijs, bedoeld om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Verder adviseert zij scholen over de schoolbibliotheek en de leesomgeving op school en is de motor achter de opzet van de Makkelijk Lezen Pleinen die de OBA in de komende periode gaat inrichten in een aantal vestigingen.