Algemene informatie

Verschillend Taalvaardig: diagnostiek en didactiek
20 januari, OBA Amsterdam

Hoe gaan we in de zorg en het onderwijs om met verschillen in taalvaardigheid? Het  Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) vierde in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam het 7e lustrum  met een symposium waarin deze vraag centraal stond. Keynotesprekers waren Prof. Elma Blom (Universiteit Utrecht) en Prof. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht en Universiteit van Malmö). Het symposium onderscheidde vier thema’s: differentiaaldiagnostiek, leren van een tweede taal, verschillen in de klas en schoolsucces.

Thema’s

Differentiaaldiagnostiek. Het is soms lastig om te bepalen waar taalproblemen vandaan komen. Om kinderen met taalproblemen de juiste zorg of het juiste onderwijs te kunnen geven is het belangrijk dat professionals kunnen differentiëren tussen een normale taalontwikkeling en een taalontwikkelingsstoornis (TOS), maar ook tussen een TOS en een taalachterstand (bijvoorbeeld door meertaligheid) of een TOS en andere ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of dyslexie. In dit thema wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Het leren van een tweede taal. Tweedetaalverwerving staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Dit komt onder andere door de recente stroom van vluchtelingen en de toenemende globalisering. Gezien deze ontwikkelingen is goed tweede taalonderwijs aan kinderen en volwassenen van cruciaal belang, en is het daarnaast belangrijk dat de (tweede)taalvaardigheid goed kan worden gemeten. Beide aspecten van tweedetaalverwerving – onderwijzen en meten – zullen in  dit thema worden belicht.

Verschillen in de klas. Hoe om te gaan met verschillen in de klas blijft een actueel onderwerp. Het draait erom dat iedere leerling de beste, meest effectieve leerroute krijgt. Hoe gaan we in Nederland om met verschillen in taalvaardigheid binnen een klas of school? Wat zijn de ervaringen met passend onderwijs, schakelklassen en individuele begeleiding in dit opzicht? De laatste inzichten op dit gebied zullen in dit thema worden gedeeld.

Schoolsucces. Hoe draagt taalvaardigheid bij aan schoolsucces? Kunnen alle leerlingen wel meekomen in de nieuwste onderwijstrends van onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden en vakkenintegratie? Hoe kunnen we voorkomen dat de tweedeling in het onderwijs tussen kansrijke en kansarme kinderen groter wordt? In dit thema draait het om voorbeelden van didactische aanpakken die taal- en kennisontwikkeling met elkaar verbinden.