Anke de Boer is orthopedagoog en als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het WAP-symposium Verschillend Taalvaardig hield Anke een lezing in de parallelsessies over Verschillen in de klas.

Waar ging je presentatie over?
Het onderzoek waar ik over vertelde is een deelonderzoek binnen de landelijke evaluatie passend onderwijs. Ik voer dit onderzoek uit samen met collega Ed Smeets van KBA Nijmegen. De evaluatie passend onderwijs is een meerjarig evaluatieprogramma dat de invoering van het passend onderwijs evalueert in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Er is aandacht voor zowel de verschillende lagen van het onderwijs (samenwerkingsverband, bestuur, school, ouders en leerlingen) als voor verschillende vormen van onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs). In het deelonderzoek zoomen we in op de leerlingen uit cluster 1 en 2. Vanwege de doelgroep van het symposium heb ik mijn presentatie toegespitst op de leerlingen uit cluster 2. Ik vertelde wat ik gedaan heb in het onderzoek, waarom het van belang is en wat we verwachten aan uitkomsten.

Wat is jouw mening over passend onderwijs?
Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun ondersteuningsbehoefte, ongeacht hun beperking. Dat kan in Nederland gelukkig zowel in het regulier onderwijs als in het speciaal onderwijs. Ik ben van mening dat het regulier onderwijs zoals het nu is ingericht, nog onvoldoende is toegerust om alle leerlingen met heel specifieke problemen op te vangen. Ik denk dat we nog slagen moeten maken voordat we echt van inclusief onderwijs te kunnen spreken. Ik vind het goed dat er speciaal onderwijs is voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, omdat het speciaal onderwijs daar beter op is toegerust. Dat neemt niet weg dat veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een goede plek kunnen krijgen binnen het regulier onderwijs. In mijn onderzoek kijk ik vooral naar de sociale inclusie van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Acceptatie en vriendschappen en het gevoel van erbij horen is voor zowel kinderen als ouders erg belangrijk. Een optimale sociale inclusie, op een reguliere school dichtbij huis is waar naar gestreefd zou moeten worden.

Wat wil je de WAP-lezers meegeven?
Dat binnen de landelijke evaluatie passend onderwijs specifiek gekeken is naar leerlingen uit cluster 2. Het blijkt dat er heel veel goeds gebeurt voor deze doelgroep in het regulier onderwijs, maar dat er ook nog knelpunten zijn. Ik hoop dat we daar met dit onderzoek zicht op krijgen. We zijn nu bezig met de afronding. Ik verwacht dat de resultaten, in de vorm van een beknopt rapport, op 1 juni openbaar gemaakt zullen worden via: www.evaluatiepassendonderwijs.nl.

Meer weten? Kijk op www.evaluatiepassendonderwijs.nl of mail naar: anke.de.boer@rug.nl.