WAP-bestuurslid Fleur Robbers is logopedist, taalwetenschapper en lid van de Medezeggenschapsraad Kentalis Onderwijs. Om een beeld te geven van haar logopedische carrière stelt ze zich graag voor in de vorm van een infographic met haar logopedische ‘footprint’. In ‘De week van’ vertelt ze over haar gevarieerde werkweek.

“Op dit moment ben ik werkzaam als logopedist in het (primair) Speciaal Onderwijs bij Kentalis in Assendelft. De meeste leerlingen van de school hebben een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) die qua onderwijsbehoefte enige overlap hebben met de TOS-leerlingen. Dit schooljaar houd ik mij bezig met het behandelen van leerlingen uit groep 3 en groep 6.


Maandag 24 augustus
De school is alweer een week geleden gestart. Vandaag starten de individuele logopedische behandelingen in groep 3. Ook staat de logopedische groepsles gepland die samen met de leerkracht wordt gegeven. In de groepsles worden nieuwe taalstructuren (met een morfologisch/semantisch/syntactisch doel) aangeboden en is het de bedoeling dat alle leerlingen een ‘communicatiebeurt’ krijgen om te oefenen met het nemen van een beurt in de klas gelinkt aan het gestelde doel. Op deze wijze proberen we de communicatieve redzaamheid van leerlingen te vergroten. De groepsles staat in het teken van de nieuwe jongens en meisjes in groep 3. De voornaamwoorden ‘hij’ en ‘zij’ worden geïntroduceerd op het digibord in de kleuren van een methode genaamd Zien is Snappen. De leerkracht en ik zetten Nederlands met Gebaren (NMG) in om het verschil extra duidelijk te maken tussen hij (gebaar jongen) en zij (gebaar meisje). In de individuele logopedielessen wordt voortgeborduurd op de groepsles en op leerling-specifieke doelen. Als de leerlingen naar huis zijn gegaan via de looproutes die zijn ingelast vanwege corona, wordt op afstand thee gedronken met het team in de ruime aula. Er staat nog een aantal zaken op mijn to-dolijst: logopedische individuele handelingsplannen schrijven; afstemmen met een collega om binnenkort verder te gaan met het verder ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en nog een paar punten. We zijn weer volledig “in the game” na een lange warme zomer…


Dinsdag 25 augustus
Vandaag ben ik werkzaam in Amsterdam op de Jan Tooropstraat. Het is een wat ouder gebouw (we wachten al jaren met smart op nieuwbouw) waar het een komen en gaan is van busjes met leerlingen die worden gebracht. Vandaag is het mijn projectendag. We gaan dit schooljaar het leesplezier en de leesmotivatie op verschillende momenten in kaart brengen met een op maat gemaakte vragenlijst. We starten ook in vier groepen met een pilot digitaal lezen middels het platform Boekies. Ik ben de projectleider op school en was vorige week aanwezig tijdens de Kickoff. Het is nu de bedoeling dat de leerkrachten in de pilotgroepen daadwerkelijk gaan starten met digitaal lezen. Ik maak kopieën van de vragenlijsten en breng ze langs de klassen. Ik heb een overleg met onze coördinator logopedie over een aantal doelen die we als vakgroep dit jaar verder willen uitwerken. Tot slot maak ik een opzet voor het hele schoolteam om de eerste groepsbesprekingen in te roosteren op Microsoft Teams. Vijf keer per jaar wordt een groepsbespreking georganiseerd waarbij de leerkracht, één van onze orthopedagogen, de intern begeleider en de logopedist aanwezig zijn om de voortgang van leerlingen te bespreken en om te beoordelen of er eventueel extra zorg ingezet moet worden. Er wordt ook gekeken of de leerling voldoende lijkt te profiteren van het onderwijs en of het arrangement nog steeds passend is. Op deze wijze worden de leerlingen gemonitord. Ik spreek nog even de coördinator van de vroegbehandeling over de verschillende disciplines die aanwezig zijn bij de vroegbehandeling versus onderwijs. Interessant.


Woensdag 26 augustus
De woensdag is mijn medezeggenschapsraad-dag. We vergaderden voor de coronaperiode vaak in Zwolle of in Utrecht. Tijdens de corona-uitbraak zijn we overgegaan op digitaal vergaderen. Officieel is de MR nog met reces en zal volgende week de eerste keer zijn dat we weer bij elkaar komen (deels digitaal). Ik ben in september 2019 geïnstalleerd binnen de MR Onderwijs. Het was een onstuimig eerste jaar waarin enorm hard is gewerkt aan zo’n beetje alle facetten binnen onze organisatie: Financiën, nieuwe ‘stepping stones’ en de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsstructuur (fijnstructuur). Binnen Kentalis hebben we de divisie Zorg waar onder andere de audiologische centra onder vallen en de vroegbehandeling (met een centrale ondernemingsraad). We hebben ook een cliëntenraad en tot slot de medezeggenschapsraad Onderwijs waar onze speciale scholen onder vallen (slechthorend/TOS/CMB) en de ambulante dienst. Ik ben de enige logopedist/linguïst in de MR Onderwijs. Het is een enorme eer dat ik kritisch mag meedenken met allerlei processen en beleidsstukken waarover de MR instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. Ik probeer ook de belangen van de logopedisten te behartigen. Aangezien ik de enige logopedist ben in de MR is het soms best zwaar om deze taak goed te volbrengen.


Donderdag 27 augustus
Vandaag staat er een aantal leerlingen uit groep 3 en groep 6 op het programma om te behandelen. De leerlingen uit groep 3 ontvangen twee keer per week logopedische therapie. In groep 6 worden de leerlingen in duo’s behandeld en is de therapie meer gericht op ‘hoe ga je om met je TOS?’. We leren ze compenserende technieken en werken met andere programma’s zoals SpraakTaalKids of trainen luistervaardigheden met het programma LinC. Er wordt ook nog steeds ingezet op linguïstische therapie zoals het programma Metataal, waarbij leerlingen met legoblokjes aan zinsbouw werken. Vandaag zijn de eerste duo-behandelingen met de leerlingen uit groep 6: een kennismaking met elkaar en aan de slag met het trainen van luistervaardigheden. Aan het einde van de dag heb ik nog even mailcontact met het WAP-bestuur. We komen binnenkort weer bij elkaar om nieuwe activiteiten te plannen voor onze leden.


Vrijdag 28 augustus
Wederom een behandeldag met leerlingen uit groep 3 en 6 en een groepsles logopedie in groep 6. Ik heb vandaag een pauzebeurt en loop een kwartiertje met een leerkracht over het schoolplein. Je ziet dan hoe leerlingen met elkaar interacteren; heel andere koek dan in de klas! Ik heb nog even contact met een collega-logopedist over de casus die wij zullen aanleveren voor de kwaliteitskring waar ik kringleider van ben. We komen vier keer per jaar drie uurtjes bij elkaar om op deze manier onze kwaliteit te borgen en ook punten te halen voor het kwaliteitsregister (KP register paramedici). Naast deelname aan de kwaliteitskring moet je ook punten halen (door bijvoorbeeld cursussen/ symposia te volgen) om kwaliteitgeregistreerd te blijven staan. Onze kwaliteitskring bestaat uit een leuke mix leden werkzaam binnen diverse instellingen: het Audiologisch Centrum, het MOC Kabouterhuis en de NSDSK. Ook is een aantal logopedisten verbonden aan logopedische praktijken. De dag zit er alweer bijna op. Na school bereid ik mijn tweede groepsles voor maandag voor en ga ik fluitend de deur uit. Op naar het weekend!