Activiteiten WAP

Tweejaarlijks Symposium

Tweejaarlijks wordt er een symposium georganiseerd als afsluiting van het thema dat het WAP centraal heeft gehad. Het WAP streeft ernaar zoveel mogelijk subthema’s op het symposium te behandelen en het aantrekkelijk en interessant te maken voor zowel praktijkgerichte als theoriegerichte professionals. De afgelopen symposia waren erg geslaagd en hadden titels zoals (ver)Stand van zaken (2008), Taal op School (2010) en Vertelvaardig! (2015). Het symposium is bedoeld voor alle professionals in het veld, zowel docenten, behandelaars als onderzoekers.

De titel van aankomend symposium dat 20 januari 2018 zal plaats vinden is Verschillend taalvaardig: Diagnostiek en didactiek. Meer informatie over dit symposium is hier te vinden.

Themamiddagen

Naast het tweejaarlijks symposium wordt er twee keer in het jaar zonder symposium, en eenmalig in het jaar met symposium, een themamiddag georganiseerd. Deze middagen staan in het teken van het thema dat op dat moment binnen het WAP centraal staat gesteld. Er worden sprekers uitgenodigd binnen het brede werkveld van wetenschap en de logopedie op het gebied van de taal. Tevens wordt er gelegenheid geboden voor de leden om elkaar te ontmoeten en zo hun netwerk te verbreden. De themamiddagen zijn bedoeld als verdieping voor zowel docenten en behandelaars als onderzoekers.

Themamiddagen van de voorgaande jaren waren gericht op: Laaggeletterdheid (2016), Tweetaligheid (2015) en Stotteren (2014). 

Jaarvergadering

De WAP-jaarvergadering vindt een keer per jaar plaats. Alle leden krijgen een uitnodiging hieraan deel te nemen.

WAP-scriptieprijs

In 2015 is een WAP-scriptieprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens het WAP-Symposium.
De winnaar ontvangt 100,- euro plus een jaar lang gratis lidmaatschap van het WAP. Een presentatie van de scriptie op het Symposium behoort ook tot het voorrecht van de winnaar.

In aanmerking komen scripties op het gebied van taalonderzoek en taalpraktijk, die geschreven zijn als voltooiing van een HBO- of universitaire studie aan een Nederlandse onderwijsinstelling.  Bij de jury zal de bijdrage van de scriptie aan de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk zwaar wegen.  In de jury nemen in principe een klinisch linguïst en een psycholinguïst plaats, aangevuld met iemand uit de praktijk of  uit de redactie van het Nieuwsbulletin van het WAP.

De eerste WAP-scriptieprijs is inmiddels uitgereikt aan Lindy Geerdink bij gelegenheid van het WAP-symposium VertelVaardig op 28 november 2015. De titel van haar winnende scriptie luidde: ‘Een statische en dynamische weergave van acties en de invloed van semantische categorieën bij patiënten met afasie’.

Voor de scriptieprijs, die bij het WAP-Symposium in januari 2018 zal worden uitgereikt,  kunnen tot september 2017 nog scripties worden ingestuurd.  Meld deze aan bij Judith Rispens door te mailen naar info@hetwap.nl.